DIJKSTRA-GROEP WINDENERGIEWINDENERGIE

De windenergie is en blijft belangrijk om de Nederlandse doelen voor klimaat en duurzame energie te halen. Nu staan er ongeveer tweeduizend windturbines op land die voorzien in een kleine 4% van de totale Nederlandse elektriciteitsbehoefte. Het vorige kabinet heeft becijferd dat een verdriedubbeling van windenergie op land nodig zou zijn om de Nederlandse duurzame energie doelstelling te halen. Dat betekent dat het huidige opgesteld vermogen van ongeveer 2000 MW naar 6000 MW in 2020 zou gaan.Deze doelstellingen kunnen alleen gehaald worden als de verschillende overheidspartijen, initiatiefnemers voor windparken, projectontwikkelaars, maatschappelijke organisaties en ook bewoners met elkaar samen werken.

Als Dijkstra-Groep zijn we met MUG Ingenieursbureau B.V. en Koninklijke Sjouke Dijkstra B.V. reeds meerdere jaren betrokken bij vele projecten in de windenergie. Wij hebben in de afgelopen jaren locaties voor windparken onderzocht en bepaald en de aanleg van de infrastructuur van diverse windparken ontworpen en verzorgd. Hierbij moet gedacht worden aan ontwerp en aanleg van toegangswegen, kraanopstelplaatsen, heiplateau’s en de afwerking van terreinen. Daarnaast zijn wij betrokken geweest bij de demontage van bestaande windparken.

LOCATIEBEPALING

LOCATIEBEPALING


MUG Ingenieursbureau heeft een stevige Geo-ICT afdeling. Onze medewerkers weten goed de weg in open -, openbare -, overheids- en commerciële data. Met behulp van deze data kunnen we GIS-analyses maken rond de geschiktheid van een gebied voor windenergie.

Voor het verkrijgen van deze informatie starten onze werkzaamheden met het verzamelen van informatie uit de omgeving van het windpark en een inventarisatie van nabijgelegen objecten. IMPACTANALYSE


IMPACTANALYSE


Blijkt het geselecteerde gebied geschikt voor een windpark dan is er snel behoefte aan meer inzicht in de detail impact die het windpark heeft op het desbetreffende gebied. Dit bijvoorbeeld ten behoeve van bestemmingsplanwijzigingen, vergunningaanvragen, grondaankopen, maatregelen ten behoeve van het ‘obstakelvrij maken’ van de locatie.

Daarnaast is het conditioneren c.q. het ‘obstakel vrijmaken’ van de projectlocatie van groot belang. Dit houdt in een gedegen onderzoek naar de aanwezigheid van kabels en leidingen, milieukundige vervuilingen, ecologische en of archeologische obstakels. MUG Ingenieursbureau kan deze werkzaamheden voor u verzorgen.


ENGINEERING

ENGINEERING


De engineering van de infrastructuur (bouw-/toegangswegen, heiplateau’s en kraanopstelplaatsen) is MUG Ingenieursbureau op het lijf geschreven. Binnen MUG is een vast team ontwerpers (tekenaars en contractschrijvers RAW en UAV-gc), verhardings-/kostendeskundigen en risico-/projectmanagers actief om de voorbereiding en uitvoeringsbegeleiding van de benodigde infrastructuur voor de windparken te verzorgen.

Doordat ons vaste team van ontwerpers al meerdere jaren de engineering binnen windparken verzorgt zijn ze in staat om snel aan te voelen wat de opdrachtgever wil en kunnen ze hier adequaat op inspelen. Vanwege het feit dat binnen MUG ook expertise aanwezig is op het gebied van milieu, archeologie, Geo-Info en Geo-ICT kan er, indien nodig, snel geschakeld worden om eventuele obstakels in de ondergrond te onderzoeken en weg te nemen.

Onvoorziene omstandigheden in een project hebben niet alleen gevolgen voor de planning en de kosten, maar ook voor de kwaliteit van het project of de dienst. Het is daarom van groot belang de belangrijkste risico’s van het project zo vroeg mogelijk in beeld te brengen om vervolgens tijdig passende maatregelen te kunnen nemen. Onze risicomanagers c.q. projectleiders zijn bedreven in het organiseren en uitvoeren van risicosessies.

Het vastleggen van de terreinsituatie is van groot belang voor aanvang van de engineeringswerkzaamheden. Hieronder verstaan we het landmeetkundig vastleggen door situatie- en hoogtemeting en specialistische maatvoering. Daarnaast is het conditioneren c.q. het ‘obstakel vrijmaken’ van de projectlocatie van groot belang. Dit houdt in een gedegen onderzoek naar de aanwezigheid van kabels en leidingen, milieukundige vervuilingen en of archeologische obstakels.
Het is van groot belang dat de parklayout goed doordacht is, zodat de logistiek van de opbouw van het windpark zo efficiënt mogelijk kan plaatsvinden. Doordat wij ervaring hebben met de engineering en uitvoering van windparken zijn wij in staat praktische en goed doordachte adviezen te geven op dit gebied.

Niet alles kan zomaar gebouwd of gerealiseerd worden. Door bij de start van het project een aantal technische aspecten goed in kaart te brengen wordt het ontwerp afgestemd op de situatie ter plekke en worden lokale of landelijke richtlijnen en afspraken geïntegreerd. MUG Ingenieursbureau b.v. kan u op diverse technische gebieden adviseren, van grondmechanica tot flora en fauna, van waterhuishouding tot verkeer en vervoer en van verhardingsopbouw tot bronnering.

Binnen MUG hebben we jarenlange ervaring met het opstellen van RAW-contracten en het opstellen van geïntegreerde contracten gebaseerd op de UAV-gc.
Wanneer u de aanleg van de bouwwegen en opstelplaatsen van het windpark wil aanbesteden kunnen wij dit voor u verzorgen. MUG ingenieursbureau heeft jarenlange ervaring met het organiseren en begeleiden van aanbestedingstrajecten.
Wij hebben veel ervaring in het begeleiden van de civieltechnische aannemer die de bouwwegen en opstelplaasten in uw opdracht aanlegt c.q. uitvoert. Afhankelijk van de vorm van het uitvoeringscontract vullen wij dit in door Directievoering & Toezicht (bij RAW-contracten) of door Systeemgerichte Contract Beheersing (bij UAV-gc contracten)UITVOERINGUITVOERING


Contractvormen voor de uitvoering van de infrastructuur op de windparken variëren van RAW-bestekken tot en met Design & Construct (UAV-gc). Koninklijke Sjouke Dijkstra neemt regelmatig projecten aan waarbij de volledige verantwoordelijkheid voor ontwerp en realisatie bij de aannemer ligt. Het risicoprofiel is bij dergelijke projecten hoger en wordt door goed risico- en contractmanagement door Koninklijke Sjouke Dijkstra gemanaged. We hebben hiervoor ook een specifieke ontwerpaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Een stuk zekerheid voor zowel de klant als voor onszelf.

Aanleggen toegangswegen en kraanopstelplaatsen

Ieder project heeft zo zijn specifieke uitdagingen. De projectlocaties liggen vaak op moeilijk bereikbare plekken of hebben veel raakvlakken met divers omgevingsfactoren. Met de ervaring van KSD en de kennis die er is binnen MUG Ingenieursbureau is de Dijkstra Groep een uitstekende partner om dergelijke uitdagingen aan te gaan.

We hebben veel ervaring met de aanlag van infrastructuur voor windparken in agrarische en industriële gebieden. We hebben kennis van de logistiek voor de aanvoer van alle turbineonderdelen en het gebruik van de locaties tijdens de bouw en de exploitatie. Daarnaast fungeren we als verbindende factor tussen de diverse betrokken partijen die op de locatie actief zijn om de realisatie van een windpark zo efficiënt mogelijk te laten verlopen

Aanbrengen fundaties windturbines

De aanleg van de infrastructuur heeft veel raakvlakken met de fundatiebouw van de voor de turbines. Dit vereist een goede coördinatie en samenwerking tussen de diverse betrokken partijen. Door deze coördinatie en afstemming bij Koninklijke Sjouke Dijkstra neer te leggen worden allerlei conflicten en mogelijk claims voorkomen. Koninklijke Sjouke Dijkstra werkt met vaste partners, die over hetzelfde oplossende vermogen beschikken en dezelfde daadkracht tonen als wijzelf.

Samen werken = samenwerken!


BEHEER EN ONDERHOUD

BEHEER EN ONDERHOUD


Na de aanlegfase en oplevering van de infra-, civiele en kabelwerkzaamheden begint de exploitatiefase. Vanuit diverse vergunningen worden vaak zaken gevraagd c.q. eisen gesteld die tijdens de operationele fase regelmatig gecontroleerd dienen te worden. Daarnaast is regelmatig onderhoud noodzakelijk voor wegen, bermen en turbines. De Dijkstra Groep heeft de nodige ervaring met het opzetten van een beheer en onderhoudspakket voor de periode dat een windpark in bedrijf is.

We met GIS, GIS portalen en beheersoftware mogelijkheden de gegevens van de assets te op orde te krijgen, beheren en beschikbaar te stellen. We gebruiken hiervoor ArcGIS software en het Zwitserse beheerpakket GEONIS.
REFERENTIEPROJECTEN

OPDRACHTGEVERS


PARTNERS

DIJKSTRA-GROEP

Zernikelaan 8

9351 VA LEEK

T: 0594 55 24 00

E: info@dijkstra-groep.nl

I: www.dijkstra-groep.nl

CONTACT

W. de Keijzer
Commercieel directeur
M: 06 51 32 62 99
E: wdekeijzer@sjoukedijkstra.nl

R. Faber
Projectmanager
M: 06 53 94 17 54
E: rfaber@sjoukedijkstra.nl