Disclaimer

Door het bekijken van de internetsite van Dijkstra Energie en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met volgende voorwaarden. De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Dijkstra Energie heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze internetsite. Dijkstra Energie staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Dijkstra Energie aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Dijkstra Energie wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

Dijkstra Energie garandeert evenmin dat deze internetsite foutloos of ononderbroken functioneert. Dijkstra Energie, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten met betrekking tot op de Dijkstra Energie internetsite gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de internetsite van Dijkstra Energie. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dijkstra Energie, de inhoud van de internetsite van Dijkstra Energie over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen. Op de internetsite van Dijkstra Energie en op deze Copyright & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.