DIJKSTRA GROEP ENERGIEDUURZAME ENERGIE

 Wind- en zonne-energie zijn en blijven belangrijk om de Nederlandse doelen voor klimaat en duurzame energie te halen. Deze doelstellingen kunnen alleen gehaald worden als de verschillende overheidspartijen, initiatiefnemers voor windparken, projectontwikkelaars, maatschappelijke organisaties en ook bewoners met elkaar samen werken.

Dijkstra Groep: MUG en KSD

De Dijkstra Groep – bestaande uit MUG Ingenieursbureau B.V. en Koninklijke Sjouke Dijkstra B.V. – is reeds meerdere jaren betrokken bij vele projecten in zonne- en windenergie. Wij hebben in de afgelopen jaren locaties voor zonne- en windparken onderzocht en bepaald. Ook zijn conditionerende onderzoeken uitgevoerd en zijn ontwerpen gemaakt. De aanleg van de infrastructuur van diverse windparken, zoals de aanleg van toegangswegen, kraanopstelplaatsen, heiplateau’s en de afwerking van terreinen is uitgevoerd. Ook is de Dijkstra Groep betrokken bij het verplaatsen van en het demonteren van bestaande zonne- en windparken.

LOCATIEBEPALING

LOCATIEBEPALING


MUG Ingenieursbureau heeft een stevige Geo-ICT-afdeling. Onze medewerkers weten goed de weg in open data, openbare data, overheidsdata en commerciële data. Met behulp van deze data kunnen we GIS-analyses maken om de geschiktheid van een gebied voor zonne- en/of windenergie inzichtelijk te maken.

Voor het verkrijgen van deze informatie starten onze werkzaamheden met het verzamelen van informatie uit de omgeving van het zonne- of windpark en met een inventarisatie van nabijgelegen objecten. IMPACTANALYSE


IMPACTANALYSE


Indien het geselecteerde gebied geschikt blijkt voor een zonne- en windpark dan is er snel behoefte aan gedetailleerd inzicht in de impact die het park heeft op de omgeving. Dit inzicht is bijvoorbeeld belangrijk in het belang van bestemmingsplanwijzigingen, vergunningaanvragen, grondaankopen en maatregelen ten behoeve van het ‘obstakelvrij-maken’ van de locatie.

Om de projectlocatie te conditioneren worden verschillende onderzoeken uitgevoerd: kabels en leidingen, milieukundig onderzoek, archeologisch onderzoek en ecologisch onderzoek. MUG Ingenieursbureau voert deze onderzoeken uit.

Op het gebied van vergunningenmanagement hebben wij een samenwerking met Lexnova. Lexnova adviseert zowel  bedrijven als overheden bij complexe vergunningenprocedures in het kader van de voorbereiding en realisatie van grootschalige projecten. Hierbij kan gedacht worden aan het verzorgen van alle vergunningenprocedures voor de aanleg van een groot windmolenpark of een energiecentrale. Gezamenlijk hebben wij een landelijk dekkend netwerk en de beschikking over een uitgebreid team van medewerkers met hoogwaardige kennis op juridisch-procedureel gebied.

Referentieproject: Samen met Lexnova hebben wij in opdracht van Enercon met succes vergunningenprocedures begeleid met betrekking tot de aanleg van windpark Noordoostpolder.


ENGINEERING

ENGINEERING


De engineering van de infrastructuur (bouw-/toegangswegen, heiplateau’s en kraanopstelplaatsen) is MUG Ingenieursbureau op het lijf geschreven. MUG Ingenieursbureau beschikt over een vast team ontwerpers (tekenaars en contractschrijvers RAW en UAV-gc), verhardings-/kostendeskundigen en risico-/projectmanagers die de voorbereiding en uitvoeringsbegeleiding van de benodigde infrastructuur voor de zonne- en windparken verzorgt.

Ons vaste team van ontwerpers verzorgt al meerdere jaren de engineering binnen zonne- en windparken en is in staat om snel aan te voelen wat de opdrachtgever wil en speelt hier dan ook adequaat op in. Omdat MUG Ingenieurbureau ook beschikt over expertise op het gebied van milieu, archeologie, Geo-Info en Geo-ICT kan er, indien nodig, snel geschakeld worden om eventuele obstakels in de ondergrond te onderzoeken en weg te nemen.

Onvoorziene omstandigheden in een project hebben niet alleen gevolgen voor de planning en de kosten, maar ook voor de kwaliteit van het project of de dienst. Het is daarom van groot belang de belangrijkste risico’s van het project zo vroeg mogelijk in beeld te brengen om vervolgens tijdig passende maatregelen te kunnen nemen. Onze risicomanagers/projectleiders zijn bedreven in het organiseren en uitvoeren van risicosessies.

Het vastleggen van de terreinsituatie is van groot belang voor aanvang van de engineeringswerkzaamheden. Hieronder verstaan we het landmeetkundig vastleggen door situatie- en hoogtemeting en specialistische maatvoering. Daarnaast is het conditioneren, het ‘obstakel-vrijmaken’ van de projectlocatie van groot belang door middel van onderzoek naar kabels en leidingen, milieukundig, archeologisch en ecologisch onderzoek.
Het is van groot belang dat de layout van het park goed doordacht is, zodat de logistiek van de opbouw van het zonne- of windpark zo efficiënt mogelijk kan plaatsvinden. Doordat wij ervaring hebben met de engineering en uitvoering van windparken zijn wij in staat praktische en goed doordachte adviezen te geven op dit gebied.

Niet alles kan zomaar gebouwd of gerealiseerd worden. Door bij de start van het project een aantal technische aspecten goed in kaart te brengen wordt het ontwerp afgestemd op de situatie ter plaatse en worden lokale of landelijke richtlijnen en afspraken geïntegreerd. MUG Ingenieursbureau b.v. kan u op diverse technische gebieden adviseren, van grondmechanica tot flora en fauna, van waterhuishouding tot verkeer en vervoer en van verhardingsopbouw tot bronnering.

Bij MUG Ingenieurbureau hebben we jarenlange ervaring met het opstellen van RAW-contracten en het opstellen van geïntegreerde contracten gebaseerd op de UAV-gc.
MUG ingenieursbureau heeft jarenlange ervaring met het organiseren en begeleiden van aanbestedingstrajecten. Wilt u de aanleg van de bouwwegen en de opstelplaatsen van een windpark aanbesteden, dan kunnen wij dat voor u verzorgen.
Wij hebben veel ervaring in het begeleiden van de civieltechnische aannemer die de bouwwegen en opstelplaasten in uw opdracht uitvoert. Afhankelijk van de vorm van het uitvoeringscontract vullen wij dit in door directievoering & toezicht (bij RAW-contracten) of door Systeemgerichte Contract Beheersing (bij UAV-gc contracten)UITVOERINGUITVOERING


Contractvormen voor de uitvoering van de infrastructuur op de windparken variëren van RAW-bestekken tot en met Design & Construct (UAV-gc). Koninklijke Sjouke Dijkstra neemt regelmatig projecten aan waarbij de volledige verantwoordelijkheid voor ontwerp en realisatie bij de aannemer ligt. Het risicoprofiel is bij dergelijke projecten hoger en wordt door goed risico- en contractmanagement door Koninklijke Sjouke Dijkstra gemanaged. We hebben hiervoor ook een specifieke ontwerpaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Een stuk zekerheid voor zowel de klant als voor onszelf.

AANLEG TOEGANGSWEGEN EN KRAANOPSTELPLAATSEN

Ieder project heeft zo zijn specifieke uitdagingen. De projectlocaties liggen vaak op moeilijk bereikbare plekken of hebben veel raakvlakken met diverse omgevingsfactoren. Met de ervaring van Koninklijke Sjouke Dijkstra en de kennis die er is binnen MUG Ingenieursbureau is de Dijkstra Groep een uitstekende partner om dergelijke uitdagingen aan te gaan.

We hebben veel ervaring met de aanleg van infrastructuur voor wind- en zonneparken in agrarische en industriële gebieden. We hebben kennis van de logistiek voor de aanvoer van bijvoorbeeld alle turbineonderdelen en het gebruik van de locaties tijdens de bouw en de exploitatie. Daarnaast fungeren we als verbindende factor tussen de diverse betrokken partijen die op de locatie actief zijn om de realisatie van een windpark zo efficiënt mogelijk te laten verlopen

AANBRENGEN FUNDATIES WINDTURBINES

De aanleg van de infrastructuur heeft veel raakvlakken met de fundatiebouw van de turbines. Dit vereist een goede coördinatie en samenwerking tussen de diverse betrokken partijen. Door deze coördinatie en afstemming bij Koninklijke Sjouke Dijkstra neer te leggen worden allerlei potentiële conflicten en mogelijke claims voorkomen. Koninklijke Sjouke Dijkstra werkt met vaste partners, die over hetzelfde oplossende vermogen beschikken en dezelfde daadkracht tonen als wijzelf.

SAMEN WERKEN = SAMENWERKEN!

BEHEER EN ONDERHOUD

BEHEER EN ONDERHOUD


Na de aanlegfase en oplevering van de infrawerkzaamheden, de civiele werkzaamheden en de kabelwerkzaamheden begint de exploitatiefase. Vanuit diverse vergunningen worden vaak zaken gevraagd of eisen gesteld gesteld die tijdens de operationele fase regelmatig gecontroleerd en opgevolgd dienen te worden. Daarnaast is regelmatig onderhoud noodzakelijk voor wegen, bermen en trafostations en turbines. De Dijkstra Groep heeft de nodige ervaring met het opzetten van een beheer en onderhoudspakket voor de periode dat een zonne- of windpark in bedrijf is.

We hebben met GIS, GIS-portalen en beheersoftware mogelijkheden de gegevens van de park-assets op orde te krijgen, te beheren en beschikbaar te stellen. We gebruiken hiervoor ArcGIS software en het Zwitserse beheerpakket GEONIS.
REFERENTIEPROJECTEN

OPDRACHTGEVERS


PARTNERS

DIJKSTRA-GROEP
CONTACT
ORGANISATIE
LINKS